Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky na strane jednej a spoločnosťou InterTicket, s.r.o., so sídlom Partizánska 2, 811 03 Bratislava, IČO 44 794 461, IČ DPH SK 2022833923, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v odd. Sro, vložke č. 58707/B, na strane druhej.

1. DEFINÍCIE POJMOV:

1.1. InterTicket, s.r.o. InterTicket, s.r.o. je obchodná spoločnosť, ktorej predmetom podnikania o.i. je sprostredkovanie, predaj a distribúcia vstupeniek na športové, spoločenské a kultúrne podujatia. Za týmto účelom využíva najmä elektronický systém na správu, rezerváciu, distribúciu, sprostredkovanie a predaj vstupeniek na verejné predstavenia (ďalej len „Systém“). Na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek, uzatvorenej s usporiadateľom podujatia, sprostredkúva, t.j. zabezpečuje distribúciu a predaj vstupeniek na podujatie, a to prostredníctvom vlastného predajného a rezervačného vstupenkového systému InterTicket.Systém InterTicket, s.r.o je umožňuje záujemcom o podujatia získavanie informácií o rôznych typoch podujatí, o cenách a disponibilných miestach a následnú realizácia predaja vstupeniek záujemcom na vybrané podujatia.Prostredníctvom systému InterTicket sa realizuje predaj vstupeniek na distribučnej predajnej sieti InterTicket, s.r.o.

1.2. Podujatie Podujatie je divadelné predstavenie, koncert alebo spoločenská akcia kultúrneho alebo športového charakteru , na ktoré sa predávajú vstupenky prostredníctvom systému InterTicket, a ktoré organizuje, usporadúva alebo ktorého organizáciu sprostredkúva Usporiadateľ.Aktuálny ponuka Podujatí je uverejnená na internetovej stránke www.interticket.sk

1.3. Usporiadateľ Usporiadateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na predaj a distribúciu vstupeniek na svoje predstavenia využíva Systém InterTicket, s.r.o. a jeho distribučnú sieť.

1.4. Distribučná predajná sieť InterTicket, s.r.o. Distribučnú predajnú sieť InterTicket, s.r.o. predstavuje sieť zmluvných predajných miest, webová stránka InterTicket, resp. zmluvné partnerské webové stránky.Sídlo ani kancelária InterTicket, s.r.o. nie je Predajným miestom.

1.5. Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku prostredníctvom systému InterTicket, s.r.o. v Predajnom mieste, resp. cez internetovú stránku www.interticket.sk, internetovú stránku Usporiadateľov alebo cez partnerské webové stránky.

1.6. Vstupenka je cenina a zároveň potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za spravidla jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenka je platná len na Podujatie, na ktoré bola zakúpená, nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie ani ju vymeniť za vstupenku na iné Podujatie. Aktuálne ceny Vstupeniek sú uverejnené na internetovej stránke www.interticket.sk.

1.7. Cena

1.7.1 Koncová cena vstupenky je cena vstupenky uvedená v Systéme znížená o prípadné dodatočné zľavy poskytované Usporiadateľom, za ktorú sa vstupenka predáva Odberateľom.

1.7.2. Výsledná cena vstupenky je Koncová cena vstupenky navýšená o poplatky (servisný poplatok vo výške 3% z Konečnej ceny vstupenky a poplatok za doručenie vstupeniek), ktoré Odberateľ zaplatí pri zakúpení vstupenky cez webovú stránku www.interticket.sk a cez Partnerské webové stránky.

2. DRUHY VSTUPENIEK:

2.1. Klasická papierová vstupenka InterTicket, s.r.o. ochrannými prvkami Klasická vstupenka, vystavená Predajným miestom po úhrade ceny Vstupenky v plnej výške, by mala obsahovať:1. názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, cenu Vstupenky 2. dátum a čas predaja Vstupenky, 3. hologram a číselný rad hárku Vstupenky, 4. čiarový kód 5. údaje o UsporiadateľoviZa údaje uvedené na lícnej strane vstupeniek (najmä názov a dátum podujatia, ceny, informácie o dani, obrázky, logá, prípadne iné informácie) zodpovedá výlučne Usporiadateľ, ako aj za všetky škody spôsobené uvedením nesprávnych, prípadne neuvedením týchto informácií.

2.2. E-ticket (HOMEticket) je moderná metóda distribúcie vstupeniek, ktorá spočíva v tom, že zákazník ju na základe úspešnej internetovej objednávky a úplnej úhrady ceny vytlačí na kancelársky hárok A4. Ide o druh vstupenky, ktorý je distribuovaný na základe objednávky cez webovú stránku www.interticket.sk, cez partnerské webové stránky, prípadne webovú stránku Usporiadateľa. E-ticket obsahuje čiarový kód a plne nahrádza papierovú vstupenku vytlačenú na klasickom vstupenkovom papieri InterTicket, s.r.o. a oprávňuje Majiteľa vstupenky na vstup na Podujatie.E-ticket obsahuje:1. názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, cenu Vstupenky 2. jedinečný čiarový kód 3. údaje o Usporiadateľovi Podujatia Za vyššie uvedené údaje ad 1. a ad.3.na E-tickete zodpovedá výlučne Usporiadateľ, ako aj za všetky škody spôsobené uvedením nesprávnych, prípadne neuvedením týchto informácií.

2.3. Poukaz na zakúpené vstupenky je písomné potvrdenie o zakúpení vstupenky cez webovústránku Usporiadateľa, cez webovú stránku interticket.sk, prípadne cez Partnerské webové stránky, ktoré je Odberateľovi zo strany InterTicket, s.r.o zaslané emailom vo forme emailovej správy alebo pdf-dokumentu. Poukaz vo forme emailu obsahuje číselný kód, poukaz vo formáte pdf obsahuje čiarové kódy zakúpených vstupeniek. Tento poukaz neoprávňuje zákazníka na vstup na Predstavenie, ale len na výmenu za platné vstupenky v pokladnici Usporiadateľa pred Predstavením oproti predloženiu takéhoto poukazu.

3. ZMLUVNÝ VZŤAH S USPORIADATEĽOM

3.1. InterTicket, s.r.o. na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek uzatvorenej s Usporiadateľom zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj Vstupeniek na Podujatia v mene Usporiadateľa a na jeho účet. Uhradením ceny Vstupenky, t.j. zakúpením Vstupenky na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky www.interticket.sk, prípadne webovej stránky Usporiadateľa sa Majiteľ vstupenky stáva účastníkom právneho vzťahu priamo s konkrétnym Usporiadateľom vybraného Podujatia..

3.2. InterTicket, s.r.o. neručí za zmenu Podujatia, ani neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za Podujatia, zmeny počas predaja Vstupeniek a prípadné zmeny v organizácii Podujatí. Právny vzťah medzi Usporiadateľom Podujatia a Majiteľom vstupenky sa riadi platnými obchodnými podmienkami daného Podujatia a pokynmi Usporiadateľa.

3.3. InterTicket, s.r.o. nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií zverejnených na www.interticket.sk. Informácie o zrušení alebo zmene Podujatia a možnosti refundácie vstupného sú verejnosti oznámené prostredníctvom webovej stránky www.interticket.sk, pokiaľ ich InterTicket, s.r.o. od Usporiadateľa obdržal.

4. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY

4.1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou tzv. permanentky, t.j. Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní – napr. hudobné festivaly a pod.). Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, stráca Vstupenka (s výnimkou permanentky) platnosť.

4.2. Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na Podujatiach. Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie Usporiadateľa, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti, resp. preukaz, ktorý ho oprávňuje na zľavu. Majiteľ vstupenky sa kúpou a využitím Vstupenky stáva zmluvným partnerom Usporiadateľa daného Podujatia.

4.3. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej ihneď po úhrade ceny Vstupenky a jej obdržaní na Predajnom mieste (v prípade klasickej vstupenky), resp. po obdržaní emailovej správy (poukazu) alebo vytlačení E-ticket a prípadné vady bezodkladne reklamovať podľa bodu 10.

4.4. Majiteľ vstupenky je povinný si Vstupenku starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbalé používanie sa považuje aj taká okolnosť, keď sa Vstupenky bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba.

4.5. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie vstupenky je zakázané.

4.6. Predložením vstupenky pri vstupe na Podujatie vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s predpismi Usporiadateľa v mieste konania akcie a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.

4.7. V prípade, že ste si na internetovej stránke www.interticket.sk, resp. stránky domény www.interticket.sk zakúpili Vstupenku, t.j. zároveň ste ju cez internet aj zaplatili, Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je možné od kúpy vstupenky odstúpiť.

4.8. V prípade zakúpenia Vstupenky priamo na Predajnom mieste, nie je možné od zmluvy s Usporiadateľom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného. Spoločnosť InterTicket, s.r.o. nebude akceptovať vrátenie už zaplatenej a prevzatej Vstupenky na Podujatie, ktoré sa bude konať. Majiteľ vstupenky nie je oprávnený žiadať vrátenie vstupného za ním nevyužitú Vstupenku.

5. ODVOLANIE, PRESUNUTIE PODUJATIA

5.1. InterTicket nezodpovedá za služby ponúkané na Podujatiach. Pre jednotlivé Podujatia platia Všeobecné pokyny Usporiadateľa daného Podujatia.

5.2. K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich, vyššou mocou a pod. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného Podujatia, je Usporiadateľ povinný prostredníctvom internetovej stránky www.interticket.sk informovať Majiteľov vstupeniek a záujemcov o zmene, zrušení, náhradnom termíne Podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny Vstupenky, ak sa Podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový, náhradný termín Podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava a pod.).

5.3. Pri ZMENE v Podujatí – znížení rozsahu poskytovaných služieb Usporiadateľ určí spôsob a čas na vrátenie vstupného ako aj jeho výšku a oznámi to bezodkladne Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.interticket.sk.

5.4. Pri ZRUŠENÍ Podujatia sa finančné prostriedky predstavujúce Konečnú cenu Vstupenky vracajú bez zbytočného odkladu po zverejnení oznámenia o zrušení Podujatia Usporiadateľom. Nárok na vrátenie vstupného sú Majitelia vstupeniek oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 3 rokov od plánovaného uskutočnenia Podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.interticket.sk.

5.5.V prípade DIVADELNÝCH PREDSTAVENÍ obyčajne platí, že pri zrušení, resp. zmene v Podujatí, je Usporiadateľ povinný zabezpečiť vrátenie vstupného Odberateľovi vo vlastnej pokladnici, prípadne jeho inom vlastnom predajnom mieste, oproti prijatiu vstupenky na zrušené Podujatie a vrátiť mu Koncovú cenu vstupenky na takéto Podujatie alebo jej časť.

5.6. InterTicket, s.r.o. odporúča Majiteľom vstupeniek informovať sa o prípadných zmenách súvisiacich s Podujatím, na ktoré bola Vstupenka zakúpená, vrátane prípadného zrušenia Podujatia, a to na Predajných miestach alebo na internetovej stránke www.interticket.sk.

6. PLATBA ZA VSTUPENKY

6.1. Konečnú, resp. Výslednú cenu vybraných Vstupeniek je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

6.1.1. Platobnou kartou prostredníctvom služby CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky), resp. služby SimplePay (platba cez platobnú bránu spoločnosti OTP Mobile Ltd.). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, Maestro a MASTERCARD. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.

6.1.2. Platbou prostredníctvom služby TatraPay (platba cez internetbanking Tatra banky).

6.1.3. V hotovosti na Predajných miestach distribučnej siete InterTicket, s.r.o.

6.2 .V prípadoch platby podľa bodu 7.1.1. a 7.1.2. budú finančné prostriedky predstavujúce cenu vybraných Vstupeniek stiahnuté z vášho účtu okamžite po potvrdení úhrady.

6.3.V prípade, ak ste si zvolili doručenie Vstupenky poštou doporučene , príp. poštovou dobierkou, budú vám Vstupenky zaslané v lehote do 2 pracovných dní od realizácie platby na adresu uvedenú vo vašom nákupe.

6.4.V prípade, že ste si zvolili E-ticket, Vstupenky je potrebné si vytlačiť na hárok A4 podľa odporúčaných nastavení. Viac v bode 2.2.7.

7. SPÔSOB DODANIA VSTUPENIEK A DODACIE PODMIENKY

7.1.Pri úhrade platobnou kartou označte, o akú formu prevzatia Vstupenky z ponúkaných možností máte záujem (E-ticket, Poukaz na zakúpené vstupenky).

7.1.1. E-ticket – viď popis v bode 2.2.

7.1.2. Poukaz na zakúpené vstupenky - viď popis v bode 2.3.

8. STRATA, KRÁDEŽ, POŠKODENIE VSTUPENKY

8.1. Majiteľ vstupenky je pri strate alebo krádeži Vstupenky je povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť spoločnosti InterTicket, s.r.o.. V prípade, ak túto udalosť ohlásil na polícii, je povinný spoločnosti InterTicket, s.r.o. predložiť o tom policajný záznam. V prípade, ak je možné potvrdiť Majiteľa danej vstupenky, spoločnosť InterTicket, s.r.o. po konzultácii s Usporiadateľom a jeho výslovnom schválení vystaví Majiteľovi vstupenky a vyplnení čestného prehlásenia novú, náhradnú Vstupenku, príp. potvrdenie, ktoré bude oprávňovať Majiteľa vstupenky k vstupu na Podujatie, na ktoré bola stratená/ukradnutá Vstupenka zakúpená.

8.2.Pri poškodení Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť spoločnosti InterTicket, s.r.o. a zároveň predložiť poškodenú Vstupenku (príp. všetky jej časti) a čestné prehlásenie opisujúce spôsob poškodenia. Spoločnosť InterTicket, s.r.o. po konzultácii s Usporiadateľom a jeho výslovnom schválení vystaví Majiteľovi vstupenky novú, náhradnú Vstupenku, ktorá bude oprávňovať Majiteľa vstupenky k vstupu na Podujatie, na ktoré bola poškodená Vstupenka zakúpená.

9. REKLAMAČNÝ PORIADOK

9.1. V prípade, ak zakúpená Vstupenka obsahuje vady (t.j. sú na nej uvedené chybné údaje alebo niektoré údaje chýbajú, je vystavená na iné ako Majiteľom vstupenky objednané Podujatie a pod.), je Majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u spoločnosti InterTicket, s.r.o. reklamovať. Reklamáciu môže vykonať osobne na Predajnom mieste, na ktorom bola Vstupenka zakúpená (klasická vstupenka), a to ihneď po jej vytlačení. V prípade doručenia Vstupenky poštou (klasická vstupenka), v prípade E-ticket zaslaním e-mailovej správy na adresu interticket@interticket.sk alebo písomnej reklamácie formou poštovej zásielky na adresu InterTicket, s.r.o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava.

9.2. V prípade reklamácie vád Vstupenky na Predajnom mieste bude reklamácia vybavená bezodkladne pracovníkom Predajného miesta a Majiteľovi vstupenky bude ponúknuté náhradné riešenie (vystavená nová Vstupenka).

9.3. V prípade reklamácie prostredníctvom e-mailu alebo pošty spoločnosť InterTicket, s.r.o. v lehote do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie zašle Majiteľovi vstupenky rovnakou formou (e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky) vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu Podujatia navrhne Majiteľovi vstupenky spôsob odstránenia vád Vstupenky (zašle novú Vstupenku, umožní Majiteľovi vstupenky vytlačiť si novú Vstupenku /E-ticket/ a pod.).

9.4. Stratu, odcudzenie alebo poškodenie Vstupenky je povinný Majiteľ vstupenky oznámiť spoločnosti InterTicket, s.r.o. zaslaním e-mailovej správy na adresu interticket@interticket.sk alebo písomným oznámením formou poštovej zásielky na adresu InterTicket, s.r.o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava.

9. 5. V prípade zmeny alebo zrušenia Podujatia je Majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného, prípadne jeho časti, na titulnej internetovej stránke www.interticket.sk. V prípade, ak na základe oznamu bude vstupné, prípadne jeho časť, refundovaná prostredníctvom spoločnosti InterTicket , s.r.o. Majiteľ vstupenky zašle žiadosť o vrátenie vstupného formou e-mailovej správy na adresu interticket@interticket.sk alebo poštovej zásielky na adresu InterTicket, s.r.o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava. Ak bola úhrada vstupného realizovaná platbou kartou cez internet, k žiadosti o vrátenie peňazí je potrebné doložiť relevantný doklad o tejto úhrade na účet spoločnosti InterTicket, s.r.o., t.j. príslušné vstupenky a číslo účtu, na ktoré žiadate peniaze za zrušené/zmenené podujatie uhradiť. V prípade, že peniaze príde vyzdvihnúť iná osoba ako Majiteľ vstupenky je potrebné predložiť splnomocnenie na prevzatie hotovosti od Majiteľa vstupenky. V prípade, ak podľa oznamu bude vstupné vrátené priamo Usporiadateľom, zašle Majiteľ vstupenky žiadosť o vrátenie vstupného emailom na emailovú adresu uvedenú v oznámení alebo poštovou zásielkou na adresu Usporiadateľa uvedenú v oznámení.

9.6. InterTicket, s.r.o. nezodpovedá za Usporiadateľa ani za Podujatie. Zmluvný vzťah je uzatvorený medzi Usporiadateľom a Majiteľom Vstupenky, ktorý je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok, pokyny Usporiadateľa a usporiadateľskej služby. V prípade zrušenia/zmeny Podujatia nemá Majiteľ vstupenky nárok na vrátenie za vykonané služby spoločnosťou InterTicket, s.r.o. spojené s dodaním vstupenky (poštovné, servisný poplatok v prípade nákupu vstupeniek cez internet).Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava a pod.) sa neposkytuje.

9.7. V prípade straty alebo krádeži Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný bezodkladne túto udalosť ohlásiť spoločnosti InterTicket, s.r.o.. Ak túto udalosť ohlásil na polícii, je povinný spoločnosti InterTicket, s.r.o. predložiť aj policajný záznam. V prípade, ak je možné potvrdiť Majiteľa danej vstupenky, spoločnosť InterTicket, s.r.o. v súčinnosti s Usporiadateľom a po jeho výslovnom schválení vystaví Majiteľovi vstupenku a vyplnení čestného prehlásenia novú, náhradnú Vstupenku, príp. potvrdenie, ktoré bude oprávňovať Majiteľa vstupenky na vstup na Podujatie, na ktoré bola stratená/odcudzená Vstupenka zakúpená.

9.8.Príslušný orgán vykonávajúci trhový dohľad je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

10. OCHRANA DÁT A OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1.

Presmerovaním na platobný kanál SimplePay zo stránky InterTicket.sk (a jej subdomén) Zákazník súhlasí, že spoločnosť InterTicket, s.r.o. poskytne nasledujúce osobné údaje spoločnosti OTP Mobile Ltd. (1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.)

Poskytnuté údaje: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, a ak sú polia na stránke vyplnené, aj štát, a telefónne číslo

Účely poskytnutia údajov:

- zákaznícka podpora
- potvrdenie platby
- monitorovanie podvodov pre ochranu používateľov.

10.2

Presmerovaním na platobné kanály TatraPay a CardPay zo stránky InterTicket.sk (a jej subdomén) Zákazník súhlasí, že spoločnosť InterTicket, s.r.o. poskytne nasledujúce osobné údaje spoločnosti Tatra banka, a. s. (Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava).

Poskytnuté údaje: krtsné meno, priezvisko, e-mailová adresa, a ak sú polia na stránke vyplnené, aj štát, a telefónne číslo.

Účely poskytnutia údajov:

- zákaznícka podpora
- potvrdenie platby
- monitorovanie podvodov pre ochranu používateľov.

10.3.

Spoločnosť InterTicket v súvislosti s online distribúciou Vstupeniek na Usporiadateľmi určené Podujatia získava osobné údaje, ktorých automatické spracovanie trvá maximálne 30 minút.

Poskytnuté údaje: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo (ak vyplnené), adresa (ak vyplnené), názov a čas predstavenia, na ktoré si Zákazník kúpil vstupenky, čiarový kód alebo QR kód vstupeniek, čas zakúpenia vstupenky, spôsob platby (SimplePay alebo Tatra Banka)

Účelom poskytnutia údajov je zrealizovanie a správa záväzkovo-právnych vzťahov Majiteľov vstupeniek a jednotlivých Usporiadateľov Podujatí v súvislosti s kúpou Vstupeniek na konkrétne Podujatia.

Účely poskytnutia údajov:

- zabezpečenie nákupu a online distribúcie (zasielania) Vstupeniek
- zabezpečenie uskutočniteľnosti platby (odseky 10.1. a 10.2.)
- kontrola Vstupeniek na mieste podujatia cez aplikáciu, alebo iný kontrolný softvér autorizovaný spoločnosťou InterTicket s.r.o.

10.4.

Spoločnosť InterTicket, s.r.o., ako zmluvný partner jednotlivých Usporiadateľov Podujatí, v súvislosti s distribúciou Vstupeniek na Usporiadateľmi určené Podujatia v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje Majiteľov vstupeniek. Tieto Osobné údaje spracúva aj príslušný Usporiadateľ, ktorý je podľa zákona samostatným spracovateľom osobných údajov.

Poskytnuté údaje: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo (ak vyplnené), adresa (ak vyplnené), názov a čas predstavenia, na ktoré si Zákazník kúpil vstupenky, čiarový kód alebo QR kód vstupeniek, čas zakúpenia vstupenky.

Účely poskytnutia údajov:

- zrealizovanie a správa záväzkovo-právnych vzťahov Majiteľov vstupeniek a jednotlivých Usporiadateľov Podujatí v súvislosti s kúpou Vstupeniek na konkrétne Podujatia
- zaslanie opodstatnených organizačných pokynov od Usporiadateľa podujatia. Opodstatneným organizačným pokynom sa rozumie zrušenie podujatia, zmena času alebo miesta podujatia, zmena obsadenia alebo programu podujatia, pokyny ohľadom bezpečnosti, kontroly vstupeniek, parkovania, dopravných zmien súvisiacich s podujatím, a pod.

10.5.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Spoločnosťou InterTicket, s.r.o. získané osobné údaje môžu byť sprístupnené na vyššie uvedený účel (odsek 10.4.) Usporiadateľovi konkrétneho Podujatia, v súvislosti s ktorým boli získané.

10.6.

Zakúpením vstupenky udeľuje Majiteľ vstupenky dáva súhlas spoločnosti InterTicket, s.r.o. a príslušnému Usporiadateľovi na spracovanie jeho osobných údajov na vyššie uvedené účely.

10.7.

Spoločnosť InterTicket, s.r.o. sa zaväzuje, že získané osobné údaje bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania. Dáta sú uskladňované na serveroch spoločnosti T-Systems (1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.)

10.8.

Spoločnosť InterTicket, s.r.o. sa zároveň zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch. Zakúpením Vstupenky a tiež jej predložením pri vstupe na Podujatie vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami predajnej siete InterTicket.

10.9.

Návštevnosť našich domén a subdomén sledujeme prostredníctvom nástroja Google Analytics. Tieto dáta slúžia na zlepšovanie služieb, ktoré poskytujú naše weby. Všetky tieto dáta sú anonymné. Viac nájdete v dosť podrobnej slovenskej verzii Podmienok Google Analytics.

10.10.

Osobné údaje je spoločnosť InterTicket povinná na požiadanie zo systému vymazať. Takúto požiadavku smerujte na email interticket@interticket.sk. Vymazanie údajov je možné až po vyúčtovaní Vstupeniek, tj po ukončení zrealizovania a správy záväzkovo-právnych vzťahov Majiteľov vstupeniek a jednotlivých Usporiadateľov Podujatí, no najneskôr 30 dní po dátume konania Podujatia.

Odoberajte náš newsletter

Budeme Vás informovať o tých najdôležitejších podujatiach

Upozornenie! Časový limit na nákup čoskoro vyprší!
odhadovaný zostávajúci čas:
00:00

položka/y v košíku

celkom:


Váš časový limit na nákup vypršal. Prosím, znova vložte vstupenky do košíka.